1. « Wróć do   Strona główna
  2. Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego dostępnego
pod adresem https://esklep.pesta.com.pl
z dnia 2020-12-30Definicje :
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient / Konsument /Przedsiębiorca Indywidualny lub Przedsiębiorca  – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu
internetowego https://esklep.pesta.com.pl ;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://esklep.pesta.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Mirosław Rybkowski „PESTA2” Ul. Gdańska 4F, 73-110 Stargard a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Administrator danych osobowych :
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Administratorem danych osobowych jest Mirosław Rybkowski PESTA2 z siedzibą w Stargardzie przy ulicy Gdańska 4F, kod pocztowy 73-110.


Regulamin :

Pkt 1- Dostępny pod adresem https://esklep.pesta.com.pl, sklep internetowy PESTA2-Mirosław Rybkowski prowadzony jest przez Mirosława Rybkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Mirosław Rybkowski "PESTA2", zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Dane adresowe / kontaktowe: adres: Gdańska 4F, 73-110 Stargard NIP: 854-109-26-67 REGON: 812725275 BDO 000001771 Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres sklep@pesta.com.pl lub pod numerem telefonu:+48 91 577-22-82 wew. 62 lub +48 512-059-932 (opłata wg. cennika właściwego operatora).

Pkt 2- Zasady korzystania z oferty sklepu reguluje poniższy regulamin.

Pkt 3- Z oferty naszego sklepu może korzystać każdy, kto zgodnie z polskim prawem, posiada zdolność do podejmowania czynności cywilnoprawnych. Osoba dokonująca zakupu musi być pełnoletnia.

Pkt 4- Wszelkie informacje, materiały zamieszczone w serwisie są chronione prawem , wykorzystywanie, publikowanie oraz rozpowszechnianie ich bez zgody Właściciela jest zabronione i stanowi naruszenie prawa. Wszystkie dane, dotyczące produktów, tzn.: opisy oraz zdjęcia są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Wszystkie wymienione produkty oraz nazwy, ich opisy, specyfikacje są używane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi znakami towarowymi producenta. Fotografie produktów są własnością firmy Mirosław Rybkowski „PESTA2” i ich wykorzystywanie w celach handlowych, bez uprzedniej zgody Właściciela, jest zabronione.

Pkt 5- Sklep działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującym na jej terenie prawem. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Pkt 6- W celu korzystania z niniejszego sklepu należy posiadać odpowiedni sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, powstałe wskutek niewłaściwie działającego sprzętu kupującego. Nie odpowiadamy również za szkody powstałe nie z winy firmy Mirosław Rybkowski „PESTA2”, a w szczególności za szkody i błędy wynikające z działania sieci Internet. Funkcjonowanie sklepu nie wymaga od kupującego posiadania dodatkowego oprogramowania.

Pkt 7- Klient w każdym momencie ma prawo do sprawdzenia stanu zamówienia.
Odpowiednie informację o zmianie statusu itp. wysyłane są każdorazowo na podany przez Klienta adres email.
Sprawdzenia może dokonać telefonicznie w firmie Mirosław Rybkowski „PESTA2” pod numerem telefonu +48 91 577 22 82 wew. 62 lub poprzez pocztę elektroniczną sklep@pesta.com.pl lub sprzedaz@pesta.com.pl

Pkt 8- Zamawiający zobowiązany jest do zwrócenia szczególnej uwagi i dołożenia odpowiedniej staranności przy składaniu zamówienia. W celu ułatwienia identyfikacji części podajemy dostęp do katalogów producentów części.

Pkt 9- Termin realizacji zamówienia zwykle nie przekracza 1 dnia roboczego (nie licząc dni wolnych od pracy). Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć (w indywidualnych przypadkach nawet do kilkudziesięciu dni), jednak wtedy Klient zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany. Termin zaczyna bieg od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, oraz spełnienia warunków realizacji zamówienia ( w niektórych przypadkach po dokonaniu przedpłaty).

Pkt 10- Firma " Mirosław Rybkowski „PESTA2 " ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży produktu, wybranego przez Klienta, nie później niż na 2 dni przed terminem realizacji zamówienia. O fakcie odstąpienia od umowy Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony pocztą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu lub telefonicznie przez pracowników sklepu.

Pkt 11- Fakt złożenia zamówienia i przyjęcia go do realizacji zostanie potwierdzony przez system elektroniczny sklepu, lub w inny sposób, przez pracowników firmy. W potwierdzeniu zostanie określony termin realizacji oraz całkowite koszty końcowe zamówienia. Realizacja zamówienia wymaga zatwierdzenia tych warunków przez Kupującego.

Pkt 12- Pracownicy firmy, zastrzegają sobie prawo do zweryfikowania danych Kupującego. W przypadku stwierdzenia, że transakcja może być niezgodna z prawem, firma " Mirosław Rybkowski „PESTA2" ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia.

Pkt 13- Klient ma prawo anulować zamówienie w ciągu 2h od jego złożenia, maksymalnie do 1h przed jego wysyłką. Klient ma też prawo nie odebrać zamówionego towaru, ale w takim przypadku jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów związanych z wysyłką towaru.

Pkt 14- W przypadku zamówień nie zrealizowanych z winy Klienta, a w szczególności w przypadku podania błędnego adresu lub kodu pocztowego, firma "Mirosław Rybkowski „PESTA2" , zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta poniesionymi kosztami usługi transportowej.

Pkt 15- Ceny brutto towarów uwzględniają podatek VAT. Są to ceny wyrażone w złotych polskich i nie uwzględniają kosztów dostawy.

Pkt 16- Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przy użyciu środka porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez Sklep i decyduje o chwili zawarcia umowy. Od momentu zawarcia umowy informacja o jej istotnych elementach, tj. o asortymencie i cenie wiąże oferenta. Niezależnie od powyższego, w razie zmiany asortymentu lub ceny poszczególnych produktów w czasie pomiędzy złożeniem zamówienia a przyjęciem go do realizacji, Klient ma prawo zrezygnować z zakupu danego artykułu, aż do momentu realizacji zamówienia.

Pkt 17- W przypadku, braku możliwości skompletowania przesyłki, zgodnie ze złożonym zamówieniem z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, Klient zostanie bezzwłocznie o tym poinformowany drogą elektroniczną poprzez e-maila podanego przy zamówieniu lub telefonicznie.

Pkt 18- Towary oferowane w sklepie internetowym są objęte gwarancją Producenta lub Importera (nie dotyczy części eksploatacyjnych takich jak elementy cierne układu hamulcowego).

Pkt 19- Po odbiorze przesyłki, sugerujemy aby sprawdzić jej zawartość,, ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić do firmy- Mirosław Rybkowski "PESTA2", oraz powiadomić przewoźnika o zaistniałem sytuacji .

Pkt 20- Każdemu Klientowi, będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego https://esklep.pesta.com.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa –prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: Mirosław Rybkowski "PESTA2", Ul. Gdańska 4F, 73-110 Stargard lub email: sklep@pesta.com.pl


Termin:
Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres podany powyżej.


Zwrot świadczeń:
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
Mirosław Rybkowski "PESTA2", Ul. Gdańska 4F, 73-110 Stargard

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają Konsumenta lub Przedsiębiorcę Indywidualnego, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Mirosław Rybkowski "PESTA2" świadczenia o właściwościach zamówionych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Indywidualnego.


Wyłączenie prawa odstąpienia:
Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Indywidualnego jest wyłączone w przypadku:

  • rozpoczęcia – za zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego – świadczenia usług przez https://esklep.pesta.com.pl, przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy;

 

  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; towarów (usług) o właściwościach określonych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Indywidualnego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

 

  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

Pkt 21- Każdy, zamówiony towar w firmie Mirosław Rybkowski „PESTA2”, jest fabrycznie nowy. Okres gwarancji zależy od producenta. W przypadku przedwczesnego uszkodzenia części, należy niezwłocznie poinformować o tym Sprzedającego oraz, po ustaleniach z pracownikami Sklepu, odesłać uszkodzoną część.

Pkt 22- Zgodnie z ustawą z dn. 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianami Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.), Klientowi przysługują uprawnienia do żądania, w sytuacji, gdy kupiony produkt jest niezgodny z umową, doprowadzenia tego produktu do stanu zgodnego z umową, poprzez nieodpłatną wymianę na nową część. Zakres odpowiedzialności materialnej firmy Mirosław Rybkowski „PESTA2” nie może przekraczać wartości zakupionych części lub produktu.

Pkt 23- W przypadku zaistnienia sytuacji, w której zastosowanie będzie miał punkt 22 niniejszego regulaminu, jeżeli Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych nie ustosunkuje się do żądania Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego, oznacza to, iż Mirosław Rybkowski „PESTA2” uznała żądanie za uzasadnione. Jeżeli kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany albo, jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub, gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny lub może odstąpić od umowy. Kupujący traci uprawnienia do żądania doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności tego produktu z zawartą umową, nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.


Pkt 24- Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:

  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży działającego przy Inspekcji Handlowej.

 

  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

 

  • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 ( koszt połączenia według danego operatora) oraz za pośrednictwem poczty email: porady@dlakonsumentow.pl

 

  • Klient może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Pkt 25- Zamawiając dostawę do domu, możecie Państwo zapłacić za zamówiony towar gotówką przy odbiorze lub wybrać inną metodę płatności :

Przelew tradycyjny przedpłata na konto firmy,

Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu należności na naszym koncie, w tej opcji dopuszczamy przesłanie przez klienta, bankowego potwierdzenia wykonania przelewu celem szybszej aktualizacji stanu płatności w zamówieniu.
*akceptujemy tylko elektroniczne potwierdzenia wygenerowane z banku.

Dane do przelewu:
=================================

Nazwa: Mirosław Rybkowski "PESTA2"
Adres: ul. Gdańska 4F , 73-110 Stargard
Bank: ING BANK ŚLĄSKI
Nr konta: 55 1050 1559 1000 0090 3032 6103

IBAN: PL 55 1050 1559 1000 0090 3032 6103
SWIFT INGBPLPW


=================================

W tytule przelewu prosimy wpisać nr zamówienia z e-maila otrzymanego od nas ( Podanie innych danych w tytule przelewu niż w/w spowoduje znaczne opóźnienie potwierdzenia płatności).

 

Przelew elektroniczny on-line przedpłata na konto firmy:
Nowoczesna i niezwykle bezpieczna forma płatności umożliwiająca natychmiastowe zaksięgowanie środków i potwierdzenie wykonania transakcji. Usługę płatności elektronicznych dostępnych w naszym sklepie internetowym świadczy Ing Bank Śląski S.A.Płatność przy odbiorze towaru - pobranie:
Klient reguluje należność za zamówiony towar oraz koszty wysyłki przy odbiorze towaru (listonoszowi, na poczcie lub kurierowi). Opcja ta jest niestety dodatkowo płatna. Obliczenie kosztu transportu jest automatyczne i następuje po przejściu do koszyka.

 

Płatności odroczone on-line, Google Pay oraz CashBack:
Nowoczesne płatności odroczone on-line ( kup teraz zapłać za 21 dni ), Google Pay oraz CashBack umożliwiają natychmiastowe potwierdzenie wykonania transakcji oraz niezwykle elastyczne metody zapłaty. Usługi płatności odroczonych, Google Pay oraz CashBack dostępnych w naszym sklepie internetowym świadczy Twisto Polska Sp. z o.o.

 


Pkt 26- Przy odbiorze towaru Klient zobowiązany jest pokwitować odbiór przesyłki Kurierowi. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia stanu zewnętrznego przesyłki, a w szczególności, czy przesyłka nie nosi śladów ingerencji osób trzecich. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności lub wystąpienia jakiejkolwiek wątpliwości co do stanu przesyłki, prosimy o wypełnienie protokołu szkodowego który Doręczyciel ma obowiązek posiadać przy sobie.

Pkt 27- Przedsiębiorca: Mirosław Rybkowski „PESTA2”, zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Mirosław Rybkowski „PESTA2”, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie https://esklep.pesta.com.pl zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian w Regulaminie są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

Pkt 28- Do państwa dyspozycji oddajemy naszych pracowników, którzy służą pomocą w siedzibie Firmy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00 w soboty od 09:00 14:00 oraz pod nr telefonu: +48 91 577 22 82 wew. 62 lub email sklep@pesta.com.pl lub sprzedaz@pesta.com.pl